ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Α

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έντυπα σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτή και να τα προσκομίσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (θα γίνονται δεκτά μόνο πλήρη δικαιολογητικά χωρίς εκκρεμότητες ) έως την Παρασκευή  9-6-2017 στο ΔΙΕΚ Πάτρας. Σημειώνεται ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν αριθμό μητρώου ΙΚΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή :

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών :

Αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους και κατά κύριο επάγγελμα ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μισθωτής εργασίας (με πλήρη ασφάλιση 25 Η.Ε), ανεξάρτητα εάν είναι «παλαιοί» ή «νέοι» ασφαλισμένοι, οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές για δεύτερη εργασία.

Έντυπα:

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2017Α
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για Ιδιώτες Πλήρως Ασφαλισμένους (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΛΥ)
 4. Υπεύθυνη δήλωση πλήρως ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους και υπάλληλους αορίστου χρόνου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ).
 5. Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος (σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτές κατά την λήξη του εξαμήνου πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση ενσήμων του ΙΚΑ για το διάστημα που  εργάστηκαν στον άλλο εργοδότη.
 6. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ:

Αφορά ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικώς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Έντυπα:

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2017Α
 2. Υπεύθυνη δήλωση μερικώς ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, ανέργους και συνταξιούχους. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)
 3. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 4. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ
 5. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

Εκπαιδευτές  οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:

Οι επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 άρθρο 46.

Οι επιτηδευματίες με άλλη, από «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κύρια δραστηριότητα, και με δευτερεύουσα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» μπορούν να πληρωθούν και με έκδοση ΤΠΥ (Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών) εφόσον διαθέτουν το απαραίτητο ΚΑΔ.

Έντυπα:

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2017Α
 2. Αποδεικτικό της εφορίας με δευτερεύουσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΠΥ
 3. Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν

 1. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.
Δημοσιεύτηκε: 31/05/2017