Κωδικοποιημένες Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ

(με το νέο κανονισμό σπουδών)

Για καταρτιζόμενους που πραγματοποίησαν έναρξη της ειδικότητάς τους από το 2013Β (από 01 Οκτωβρίου 2013) και μετά

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει μετά το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης ή μετά τη λήξη των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δεκάτη πέμπτη (15) κάθε μήνα.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα, πέντε (5) μέρες εβδομαδιαίως.

 Αν οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση κατά την διάρκεια του τρίτου ή τέταρτου εξαμήνου οι ώρες της Πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να γίνονται την ώρα που γίνονται τα μαθήματα κατάρτισης.

Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Ι.Ε.Κ.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση, υποβάλει στο Ι.Ε.Κ. (πριν από την έναρξη της Πρακτικής) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Η ολική ή μερική απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση γίνεται προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).

  • Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.

  • Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

  • Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).

  • Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

 

Συνημμένα: 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_4186

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Δημοσιεύτηκε: 06/10/2015