ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 1/10/2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8/10/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ? 18:30.

ΟΙ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (χορηγείται από το ΙΕΚ)
 2. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
 4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ Η ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
 5. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΜΚΑ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας. (αν έχεις δηλώσει ότι είσαι πολύτεκνος)
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο (αν έχεις δηλώσει ότι είσαι τρίτεκνος)
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή άλλο έγγραφο (αν έχεις δηλώσει ότι είσαι μέλος μονογενεϊκής οικογένειας)
 9. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. (αν έχεις δηλώσει ότι έχεις προϋπηρεσία στην Ειδικότητα που έχεις επιλεγεί).

 • Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο ΙΕΚ όπου κατετάγησαν των παραπάνω δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής.
 • Η μη οριστικοποίηση της εγγραφής στο δημόσιο ΙΕΚ το αργότερο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας έχει ως συνέπεια την απώλεια της αρχικής επιλογής εγγραφής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2015Β

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Δημοσιεύτηκε: 30/09/2015